Menu

Vedtægter

Som en hver anden klub, har Bk. Olympia 1921 også vedtægter tilknyttet klubben. I den digitaliserede verden, har vi valgt at udgive den her på vores hjemmeside:

§ 1. Klubbens navn er BOLDKLUBBEN OLYMPIA AF 1921, medlem af KBU under DBU.

Dens formål er at dyrke fodbold som anden idræt, samt praktisere et aktivt klubliv og beskæftige klubbens medlemmer på en socialpædagogisk måde.

§ 2. Som medlemmer optages – såvel aktive som passive. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 4 år, og som ikke er medlem af nogen anden klub under KBU.

Som aktiv optages – såvel kvinder som mænd.

§ 3. Generalforsamlingen fastsætter klubbens kontingent.

Medlemmer af bestyrelsen, spillerudvalg, holdledere, havemand og redaktion er kontigentfrie

Bestyrelsen kan dog beslutte, at disse indbetaler kontingent, hvorefter der ved årets afslutning vil ske en tilbagebetaling.

Ind- og udmeldelse sker hos kassereren. Ind- og udmeldelse kan også ske til andre i bestyrelsen. Dette skal ske skriftligt enten per SMS, E-mail eller pr. brev.

Udmeldelse af klubben skal ske senest 30 dage inden kontingenttræk. Såfremt at medlemmer ikke har meldt sig ud før deadline, så tilbagebetales kontigent ikke.

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes i starten af året, dog senest 1. marts.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamling.

§ 5. Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Det reviderede regnskab fremlægges en gang årligt- på generalforamlingen.

§ 6. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af tre medlemmer; formand, kasserer samt 1 bestyrelsesmedlemmer.

Formand & 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal

Kasserer & et bestyrelsesmedlem afgår på lige årstal.

Desuden vælges en revisor årligt.

Endvidere kan der vælges op til 5 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen.

§ 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde – så ofte det findes fornødent.

§ 8. Til ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indvarsle, så ofte den finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer med navns underskrift fordrer det, samt opgiver, hvad de ønsker behandlet.
Indkaldelse hertil skal ske med minimum 14 dages varsel.

§ 9. Til generalforsamlingen har alle medlemmer over 16 år adgang – mod forevisning af gyldig medlemskort.

Dog har medlemmer under 18 år ingen stemmeret.

Medlemmer har kun stemmeret på generalforsamlinger, hvis man har været medlem af boldklubben Olympia i mindst 6 måneder, og ikke skylder kontingent.

Hvert medlem af boldklubben Olympia må kun fremkomme med to fuldmagter fra andre medlemmer.

Til valgene foretages skriftlig afstemning.

§ 10. Bestyrelsen antager træner/trænere, holdledere og kan desuden vælge at opstille et spillerudvalg i samråd med træneren.

Bestyrelsen arrangerer entré- og udenbys kampe. Trænere og holdledere samt eventuelt spillerudvalg er ansvarlig overfor bestyrelsen.

§ 11. Bestyrelsen kan ekskludere eller slette et medlem i følgende tilfælde:

a) bestyrelsen kan kun ekskludere et medlem, som er i restance ud over et kvartal.

b) upassende opførsel på baner, generalforsamlinger, møder, fester og lign.

c) når han/hun ikke viser tilbørlig omhu med klubbens ejendele.

d) Samt i øvrigt overtræder klubbens love.

Medlemmer har dog ret til at tale sin sag på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling hvortil han/hun så har adgang.

Et medlem kan drages til ansvar for den skade han/hun forsætligt forvolder klubben og dens ejendele.

§ 12. Klubbens likvide midler skal anbringes i et pengeinstitut, når den overstiger 3.000,00 kr.

Udtagning kan kun finde sted ved formandens eller kassererens underskrift.

Alle bilag på over 500, 00 kr. skal godkendes af formanden.

§ 13. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en – i dette øjemed – indkaldt generalforsamling.

Mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og mindst 5/6 af de afgivne stemmer fodres for at kunne opløse klubben.

Er et tilstrækkelig antal medlemmer ikke mødt, indkaldes til en ny generalforsamling med       8 dages varsel, og denne er beslutningsdygtig uanset det (frem)mødte antal medlemmer.

På samme generalforsamling tages bestemmelse angående realisering af klubbens ejendele/formue til børnefonden.

§ 14. Bestyrelsen fører bøger over klubbens pokaler.

§ 15. Ved tillidspostens afgang, skal klubbens ejendele afleveres til bestyrelsen.

§ 16. Klubbens medlemmer er foruden ovenstående – underkastet KBU´s love.

§ 17. Bestyrelsen godkender alle indkøb af alt spillemateriale.

Herunder samhandelsaftaler, tøj, bolde, logo, farver, etc.

Opdateret 27. februar 2020

Luk